נהלי המכרז

 

הסוחרים

א. האגודה מנהלת רשימת סוחרים איתם היא עובדת, לצורך רכישת בקר ממגדלי האגודה.

ב. רשימת הסוחרים מתעדכנת מעת לעת על פי:

  1. ניסיון העבר חיובי, מוסר התשלומים, עמידה במועדי הוצאת הבקר וכיוצ"ב.
  2. לסוחר כל האישורים הדרושים על פי דין לניהול עסקיו.
  3. לסוחר חשבון בנק פעיל חוקי ותקין ולא ננקטו כנגד הסוחר הליכי פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או הוצאה לפועל.
  4. לא הוגשו לאגודה תלונות שנמצאו מוצדקות.
  5. לא קיים נימוק רלוונטי אחר, לפי שיקול דעת האגודה לפסול את הסוחר.

ג. הכרה בסוחר כסוחר מאושר הינה אישית. במקרה של תאגיד ההכרה היא אישית בפועל מטעם התאגיד. הסוחר הפקיד בידי האגודה פיקדון במזומן להבטחת מילוי התחייבויותיו, לרבות התחייבותו להוצאת בקר, בסך של 10,000 ש"ח*. הפיקדון יוחזר לסוחר שהפסיק קשריו עם בני בקר בכפוף לסילוק כל חובות והתחייבויות הסוחר למי מהמגדלים ותוך 14 יום ממועד פנייתו לאגודה בבקשה להחזרתם.

מה-1.1.2019 סכום הפקדון יוחזר ללא ריבית והצמדה
* הסכום יעודכן מידי שנה בהתייחס למחירי הבקר.

ד. שולמו כספי הפיקדון או איזה חלק מהם למגדלים בהתאם לנוהל זה, ו/או הוחזרו לסוחר לפי בקשתו, יהא על הסוחר שירצה לחזור לעבוד להפקיד פיקדון חדש, או כל סכום שיידרש לשם השלמת סכום הפיקדון שנותר לסכום הנ"ל וזאת כתנאי להכללתו בכל הזמנה נוספת להציע הצעות לרכישת בקר.

ה. האגודה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לכלול סוחר כלשהו ברשימת הסוחרים המוכרים – ללא שתצטרך לנמק את החלטתה.

 

המגדלים

א. המגדל אחראי למכירת הבקר ואיכותו במישרין כלפי הסוחר וכן על גביית התמורה מהסוחר.

ב. המגדל יודיע בכתב לאגודה על שמות סוחרים עימם הוא אינו מוכן לעבוד וכן על שינוי בתנאי האשראי (עבודה במזומן בלבד) וזאת מבלי הצורך לתת נימוקיו.

ג. המגדל לא יבוא בטענות לאגודה במידה ולא הצליח לקבל את תמורתו מהסוחר.

ד. המגדל שהבקר שלו יימכר בהתאם לכללים, אך הבקר לא יוצא על ידי הסוחר/ים תוך 10 ממועד פרסום התוצאות (ובתנאי שאין סגר על המשק של המגדל והאזור), יהא רשאי לפנות לאגודה ולבקש את הצגת הבקר למכירה חדשה ובהעדר נימוק סביר, תיתן האגודה את הסכמתה לכך.

 

רישום הבקר

א. רישום הבקר באתר לצורך קבלת הצעות המחיר מהסוחרים יעשה באמצעות תוכנת הניהול נ.ע.ה. ו/או באופן ידני ע"י המסווג.

ב. לאחר הרישום ולפני העלאתו ביום ב' בשעות אחה"צ לאתר, יראה המסווג את הבקר וייתן את הסיווג והערות לגביו.

ג. באחריות המגדל לבדוק באתר ולעקוב אחרי רישומו של המסווג.

ד. באחריות הסוחר, לפני מתן הצעות המחיר, לראות את הבקר קודם הגשת ההצעה – האגודה אינה אחרית לאיכותו של הבקר, למצבו ולסיווגו. סיווג והערות הניתנות ע"י המסווג יש לראותם כהמלצה בלבד.

 

הליכי הזמנה להציע הצעות

א. רשימת הבקר המיועד למכירה תופץ באמצעות אתר האינטרנט, לרשימת הסוחרים העדכנית ביום ב' משעות אחה"צ והערב.

ב. הצעות של הסוחרים תימסרנה באמצעות אתר האינטרנט של האגודה עד ג' שעה 16:00.

ג. עיבוד ההצעות יעשה ביום ג' בכל שבוע בשעות אחר הצהרים, ביחס לבקר המיועד למכירה שפרטיו הופצו לסוחרים ביום ב' וההצעות לגביו הוגשו ביום ג' כאמור לעיל. בעיבוד ההצעות וקביעת התוצאות ייקחו חלק לפחות שני חברי הנהלת האגודה, ומסמך סיכום התוצאות ייחתם על ידי כל חברי הנהלת האגודה והמסווגים הנוכחים.

ד. האגודה תהא רשאית לקבל מכל סוחר ההצעה כולה או את חלקיה, או חלק מסעיף מסוים בלבד.

ה. האגודה תבחר בהצעה הגבוהה ביותר, אלא אם כן קיימים נימוקים שלא לקבלה, במקרה בו הסוחר המציע אינו נכלל ברשימת הסוחרים המוכרים באופן קבוע (נמחק) או זמני (לתקופה) לא תילקחנה הצעותיו בחשבון ותמחקנה.

ו. האגודה רשאית להעדיף לפי שיקול דעתה הצעה שאינה הגבוהה ביותר.

ז. האגודה אינה חייבת לקבל הצעה כלשהי מבין ההצעות שהוגשו.

ח. האגודה תהיה רשאית לנהל משא ומתן עם מגישי ההצעות.

ט. הצעות הסוחרים תשמרנה באתר החברה באינטרנט למשך 90 יום לפחות ממועד קבלתן.

 

הפצת התוצאות

א. את ההצעות הזוכות וכן ההיסטוריה, ניתן יהיה לראות באתר האגודה, מגדלים וסוחרים, כל אחד עפ"י הרשאתו.

ב. סיכום חודשי של ההצעות שנבחרו יופץ על ידי האגודה במתכונת שתקבע לעצמה, בסופו של כל חודש או בתחילת החודש שלאחריו.

ג. מדי שבוע יתקיים הליך זה מחדש ביחס להצעות שיוגשו באותו שבוע.

ד. האגודה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את הליכי ההזמנה להציע הצעות שהתקיימו באותו שבוע, וזאת כל עוד לא התבצעה העסקה.

ביצוע העסקה

א. ביצוע העסקה ייעשה במישרין בין הסוחר למגדל, ללא מעורבות של האגודה.

ב. משקלו הקובע של הבקר ייקבע בעת ביצוע העסקה. המשקל לתשלום – הורדה של 5% בלבד ממשקל הברוטו.

ג. הסוחר יוציא את הבקר עד 10 ימים לאחר פרסום התוצאות (ובתנאי שאין סגר על המשק והאזור). באחריות הסוחר לתאם טלפונית את מועד ההוצאה של הבקר עם המגדל וזאת על מנת שניתן יהיה להפריד את הפרות מיד לאחר חליבת הבוקר ובטרם הספיקו לאכול את מנת הבוקר.

ד. במידה והסוחר מעוניין להיות בשקילה עליו להגיע לרפת לני השעה 8:00.

ה. המחיר לק"ג המופיע בדף התוצאות, לוקח בחשבון הערות שנוספו לסיווג כמו בטן, עטין, רגל וכו'.

ו. במידה ויש הערות כמו עטין 20, בטן 80, אפסס 30 וכו' יש להוריד מהמשקל ברוטו את כמות הק"ג המופיע ליד הערה.

ז. התשלום יתקבל רק מהסוחר שהשתתף במתן הצעות המחיר וקיבל הודעה שזכה, באשרי של עד 30 יום מהוצאת הבקר. אין לקבל צ'קים מסוחרים לא מוכרים ובעיקר צ'קים מהרשות הפלסטינאית. עבור תשלום במזומן תינתן הנחה של 1.0% בהסכמת 2 הצדדים.

ח. הובלת הבקר והעמסתו הינה באחריות הסוחר. מועד הרכישה ומקום הרכישה יהיה בשער הרפת של המגדל.

ט. תשלום התמורה המגיעה למגדל (לרבות מע"מ) ייעשה על ידי הסוחר במקום הוצאת הבקר, אלא אם יש לסוחר אישור אחר מאת האגודה.

י. הסוחר אחראי לכל אבדן, נזק והפסד העלולים להיגרם לכל, לרבות המגדל וחבריו ו/או הסוחר ועובדיו ו/או שליחיו, בעת העמסת הבקר, ועל הסוחר לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת נזק זה.

יא. לא תתקבלנה כל תלונות מצד הרוכש על טיב הבקר ו/או משקלו לאחר הוצאתו.

יב. בסוף כל חודש יש לוודא בהנה"ח שאכן כל הצ'קים שנתקבלו מהסוחרים אכן נפרעו.
יג. לא הוציא הסוחר את הבקר עד 10 יום מיום המכרז , רשאי הרפתן לגבות 15 ש' על כל יום נוסף לכל ראש.

 

אי קיום התחייבות להוצאת בקר

א. לא הוציא הסוחר את הבקר כאמור לעיל, והמגדל באמצעות המסווג הוציא את אותו בקר למכירה חוזרת, בה נקבע מחיר נמוך יותר מן המחיר במכירה הראשונה, יהיה הסוחר חייב לפצות את המגדל בשווי ההפרש שבין התמורה אותה הציע הסוחר במכירה שלא הושלמה לבין התמורה בפועל שקיבל המגדל. במקרה כאמור יהיה המגדל רשאי לבקש כי האגודה תעביר לידיו, התוך כספי הפיקדון של הסוחר שבידי האגודה, סכומים לכיסוי הפיצוי הנ"ל, ובלבד שבקשת חבר כאמור תוגש לאגודה לא יאוחר מאשר 30 יום לאחר מועד המכירה החוזרת.

ב. הוגשה לאגודה דרישה לסכומי פיצוי העולים על סכום הפיקדון, תעביר האגודה למגדל את סכומי הפיקדון שבידי האגודה בלבד. הוגשו לאגודה דרישות להערבת כספים מתוך כספי הפיקדון על ידי יותר ממגדל אחד, בסכומים העולים במצטבר על סכום הפיקדון, תעביר האגודה מתוך הפיקדון לכל אחד מהחברים, חלק יחסי המשקף את סך דרישתו של אותו מגדל מתוך סך כל הדרישות שהוגשו לקבלת כספי הפיקדון.

ג. החלטה על העברת כספים מהפיקדון למגדלים תתקבל עלי ידי מנכ"ל האגודה ויו"ר האגודה, לאחר ששמעו את טענות המגדל וקיבלו את תגובת הסוחר. ההחלטה כאמור תהא בופית.

ד. האגודה לא תהא אחרית לפיצוי נזקיו של המגדל בכל דרך ואופן שהם, למעט העברת כספי הפיקדון לידי המגדל כאמור לעיל, אם וככל שאלו מצויים בידי האגודה.

ה. פסילה / כילוי – מומלץ ע"י ההנהלה למשקים, שבאירוע שבו יצאה פרה בריאה מהמשק לבית המטבחיים ומתה תוך 24 שעות ממועד היציאה או שנפסלה בעת השחיטה תהיה ההתחשבנות בין המשק לסוחר כך שבנזק יישאו בצורה שווה הסוחר והמשק כולל התחשבות בפיצוי למשק מהקרן לנזקי טבע בחקלאות וזאת במידה והסוחר החזיר את הפרה למשק או שיוסכם עם המשר על סידור שבו יהיה ודאי שהפרה המסוימת אכן הגיעה לבית המטבחיים או למתקן הכילוי בעין המפרץ. יודגש כי ההחלטה אם להחזיר לסוחר את מלוא דמי המכר או להעביר אליו רק את הפיצויים שישולמו לחבר הינה החלטתו של החבר בלבד ובכל מקרה האגודה לא תישא בכל אחריות להחזר הכספים לסוחר או למתן פיצוי כלשהו לסוחר.

 

כללי

א. נהלים אלה הינם כללים פנימיים של האגודה, הם אינם מקנים זכות כלשהי לצד שלישי לרבות לא לסוחרים ואין בהם כדי להקים עילת תביעה למאן דהוא, ואין בהם משום מוכרז.

ב. נהלים אלה מיועדים בין היתר להשיא את התמורה לחבר האגודה ולהגברת הביטחון והוודאות בקבלת התמורה מן הסוחר על ידי החבר, אך אין בהם כדי להטיל על האגודה אחריות כלשהי לקבלת התמורה על ידי החבר.

ג. שום ויתור או ארכה או הימנעות מפעולה לא ייחשבו כויתור על זכויות האגודה.

ד. האגודה תהא רשאית לשנות נהלים אלו ו/או לבטלם מעת לעת בהחלטה של ההנהלה ואישור אסיפת החברים.

ה. האגודה לא תישא בכל אחריות ולא תהא חייבת לתת איזה משירותיה לעסקאות מכירת בקר על ידי המגדלים שיבוצעו שלא על פי נהלים אלה.

 

לתחילת העמוד